In April 2019, G Suite, Google’s flagship set of collaboration and productivity apps for business, hit five million paid users worldwide. According to iDatalabs, it’s the market leader among office suite technologies with a 63-percent share. Yet, when it comes to its cloud sharing services, Google Drive is not the…


Anything is possible! No, just kidding, let’s be realistic :) But what about gaining some practical knowlegde that you can use later on in your everyday UX job? Well, that’s not impossible, but you have to be prepared for a whole lotta work.

Last summer I was fortunate enough to…


Product Camp to wydarzenie, które pozwala każdej osobie, mającej doświadczenie czy ciekawe spostrzeżenia, na podzielenie się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi (których swoją drogą z roku na rok przybywa).

Na Product Campie

W trakcie zastanawiania się nad tematem prezentacji, wspólnie z Antkiem doszliśmy do wniosku, że na konferencjach często słyszymy o konkretnych case studies


Royal Alberta Museum — IQRemix on flickr.com

Jakiś czas temu wybrałam się na otwarcie długo oczekiwanej wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na otwarciu zebrała się pokaźna liczba zainteresowanych nową wystawą, ale na szczęście poszczególne sale nie były przepełnione. Ekspozycja podzielona jest na 8 dużych galerii i oparta jest na opowieściach prowadzących po tysiącletniej historii…

Anna Borysiewicz

Senior UX Designer & Team Leader, based in Warsaw — currently working @Netguru.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store